Kamis, 16 Agustus 2012

Kamus Sunda di Bapusda Jabar

Sarerea oge pada apal naon ari nu disebut kamus, kamus ceuk kamus nyaeta  buku acuan anu dieusi ku kecap sarta babasan, biasana disusun nurutkeun abjad katut katerangan ngeunaan harti, pamak√©an, atawa tarjamahanana (KBBI)

Kuring siga nu gehgeran, tapi sabenerna mah kainspirasian ku bacaan dina majalah bulanan basa Sunda "Cupumanik" no. 106 anu nyawalakeun "Nataharkeun Kamus Sunda Mutahir", maksudna mah upaya dina raraga nyusun kamus utama basa Sunda.

Waktu kuring ngadatangan Bapusda (Badan Pustaka daerah) Jabar nu aya di jalan Soekarno-Hatta Bandung, manggihan tilu lomari buku eusina kamus wungkul. Rupa-rupa kamus sabenerna mah tapi kuring leuwih kataji ku Kamus Sunda anu aya welasna.

Jororjoy asa hayang nembongkeun ka anu lian yen yeuh urang kudu ngarasa reueus sihoreng urang boga loba kamus basa Sunda. Keun bae ari soal eusina mah saheulaanan apan keur disawalakeun sakumaha anu ditulis dina "Cupumanik" no. 106 tea, nyaeta nyieun Kamus gede basa Sunda.

Kuring oge acan bisa mere katrangan anu teges soal kumaha eusina hiji-hiji eta kamus Sunda teh, sababna mah nyakitu tea bae da perlu waktu keur saeutikna maca katrangan eta kamus. Engke bae eta mah ari salse jeung mun inget deuih.

Ieu mah di handap nyaeta kamus Sunda anu kapanggiha di lomari Bapusda tea, buku-buku kaasup kamus anu dipajang di ieu rohangan perpustakaan lain pikeun injeumeun dibawa ka imah, tapi ari dibaca di tempat mah tangtu bae meunang. Ku kuring dipotretan hiji-hiji cover jeung katerangan singketna.


1. Sundanese English Dictionary, compiled by R.R. Hardjadibrata, PT Dunia Pustaka Jaya
2. Kamus Idiom Bahasa Sunda, Oleh Drs. Budi Rahayu Tamsyah Spk

3. Kamus Basa Sunda, oleh R.A. Danadibrata, Panitia Penerbitan Kamus Basa Sunda
4. Kamus Umum, Sunda – Inggris Inggris – Sunda, Oleh Dwi Nugroho, SH, Drs. Surayin, CV. Yrama Widya 2004


5. Kamus Sunda – Indonesia, Oleh Drs. Budi Rahayu Tamsyah Spk, CV. Pustaka Setia Cet 1 2003
6. Kamus Sinonim, Antonim, Bahasa Sunda, Oleh Drs. Budi Rahayu Tamsyah Spk, CV. Pustaka Setia Cet 1 1998

7. Kamus Populer Bergambar Sunda – Indonesia, Oleh Tatang Sumarsono, PT Kiblat Buku utama Cet. 1 2001

8. Kamus Ungkapan dan Peribahasa Sunda, Dilengkapi dengan contoh penerapannya dalam kalimat, Oleh Drs. Budi Rahayu Tamsyah Spk, CV. Pustaka Setia Cet 2 2002

  9. Kamus Sunda Populer Jeung Istilah Basa Sunda, Oleh Drs. Budi Rahayu Tamsyah Spk, CV. Pustaka Setia Cet 1 1997
10. Kamus Lengkap Sunda – Indonesia, Indonesia -  Sunda, Sunda – Sunda, Oleh Drs. Budi rahayu Tamsyah, Spk, CV. Pustaka Setia, Cetakan ke 3 2003

11. Kamus Suci Bahasa Sunda, Indramayu, Cirebon, Indonesia, Oleh Drs. Yayat Sudaryat, M.Hum, Ivan Adzam Wahyudin, CV. Karya Iptek cet. 1 2005


12. Kamus Undak Usuk Basa Sunda, Oleh Budi Rahayu Tamsyah
13. Kamus Basa Sunda, Oleh R. Satjadibrata, PT Kiblat Buku Utama, Cet 1 2005

 14. Kamus Istilah Tata Basa Jeung Sastra Sunda, Oleh Drs. Budi Rahayu Tamsyah Spk. CV. Pustaka Setia Cet 1 1999
15. Dictionary Of The Sunda Language of Java, Kamus Sunda Inggris, oleh Yonathan Rigg, PT Kiblat Buku Utama Cet 2, 2009

Selasa, 14 Agustus 2012

Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget


Assalamu alaikum Wr., Wb.

Wiwitan puji syukur ka Yang Widi, Allah Subhanahu Wata’ala, wirehna dina danget ieu urang sadaya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sareng kadang wargi anu sugri hadir, diparengkeun tepang kalawan ginulur karahayuan. Salawat sareng salam kanggo Nabiyil Mustafa, Muhammad S.A.W,  panutan urang sadaya.

Salajengna, kalayan asmana pun ….(lanceuk/adi/alo) Bapak ….oge Ibu….., sareng sakumna kulawargi anu nyarenganana, sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana sohibul bait Kulawargi Bapa ………, sareng Ibu …………, kanggo pangangken anu sakieu utamina. Estu matak reueus nu natamu, matak betah anu nyemah.

Dupi maksad pun …..(lanceuk/adi/alo) dongkapna kadieu, tangtos parantos kamaphum. Numutkeun kasaluyuan, dina waktos nu kapengker, dinten ieu teh, parantos ditetepkeun kanggo ngalaksanakeun akad nikahna, ti pihak pun ….(lanceuk/adi/alo), ingkang putra ………………………  ka tuang putra……………………………... Numawi ayeuna kasaksen ku hadirin sadayana, ieu pun Nandang teh, kalawan diaping ku Ibu Ramana, teu kantun kadang wargi anu nyarenganana.

Mung bae dongkapna teh paripaos estuning ngaligincing, henteu seueur cacandakan sapertos ilaharna anu bade pangantenan. Dalah dikumaha da sakieu buktosna. Dina ayana oge kagegelan saeutik anu tiasa kasanggakeun, teu aya hartosna numutkeun ukuran kadunyaan mah. Sanaos kitu pamugi tiasa katampi, da kairing ku ati anu wening,  tawis asih, simpay katresnan.

Oge peryogi kauninga, leres pun anak teh tos akil balig, Namung perkawis luang pangalaman dina hirup kumbuh tangtos seueur kakirang,  kantenan dina hal laki-rabi mah, estuning bolostrong keneh. Kukituna peryogi pangrojong sareng pangjurung ti para sepuh, malar tumut kana papagon hirup anu didadasaran agama sareng darigama.

Kulawargi Bapa ……………sinareng hadirin anu mulya, sim kuring moal bade ngulur-ngulur waktu manjangkeun carita. Mugi-mugi pamaksadan pun ……, sareng tuang putra …….. diijabah ku Nu Murbeng Alam, Allah Subhanahu wata’ala, sarta sing saterasna kairing berkah, taufiq, hidayah, sareng inayahNa, malar hirup hurip, waluya lahir batin sapapaosna. amin.

Pamungkas sih haksami tawakup anu kasuhun, hapunten anu diteda, ka sakumna hadirin anu mulya, kanggo sagala rupi kakirangan sareng kalepatan, boh dina tata basa, boh dina undak usuk bema krama, anu tangtos tebih tina basa utami, anggang tina kasampurnaan.

Wa akhirul kalam, Assalamu alaikum wr, wb.

Senin, 13 Agustus 2012

Ngalanglang Percetakan PT Kiblat Buku Utama


Lamun kuring boga rezeki anu tiis, sesa duit pangsiunan, pamere anak, atawa pamere pamajikan (anu pangahirna kacida ngangresna, ku harianeun ari nasib pangsiunan), pangheulana sok hayang ka toko buku hayang neangan buku keur bacaeun naha dina basa Indonesia atawa basa Sunda asal eta buku teh narik hate atawa cukup pakeunna sok dibeuli wae.

Waktu kuring maca email grup urang Sunda, Kang Jamal, ngiberan yen geus medal buku seri Sundalana 11, anu ngabahas “Aspek Visual Budaya Sunda” jorojoy hajang meuli, hayang maca, tapi cenah terusna ceuk Kang Jamal ayana di percetakan PT Kiblat Buku Utama anu alamatna di jalan Gumuruh No. 38 Bandung, teleponna oge aya nyaeta 022-7330595.

Jalan Gumuruh anu perenahna asupna teh ti jalan Gatot Subroto, sabenerna kuring kungsi liwat waktu olah raga leumpang nyorangan, asupna norobos ti, mun teu salah mah, walungan Cidurian kitu? Nya eta leumpang teh kaluarna ti jalan Gatot Subroto. Samemehna mah teu kacipta ieuh dimana lebah-lebahna ari PT Kiblat Buku Utama teh.

Dina wktuna, kabeneran boga cicis anu rada tiis kuring ngadatangan eta percetakan Kiblat Buku Utama tea,  mawa mobil sorangan, mana ari jalan Gumuruh teh apan heureut pisan mun ngalaman perewis teh kudu ati-ati pisan bisi mobil pagesrek.

Bari neangan tempat parkir kuring nanyakeun ka anu keur digawe  nyieun wangunan, “leres eta nomer 38 PT Kiblat Buku Utama mah” jawabna. Sanggeus neangan tempat keur markir mobil anu aya didinya, kabeneran aya lapangan kosong anu lalugina, oge aya nyampak sababarah mobil anu diparkir.  

Kapanggih wae dumukna eta alamat anu diteangan teh. Enya ari bukuna mah kumplit, ngan edas bae mani sararumpek bru didtu buku, bro di panto bacaeun. Rakna oge pasesedek hese milihan buku anu dipikahayang. Tapi sok sanajan kitu keun bae da lamun euweuh nu leukeun usaha nyitakan buku Sunda mah meureun ka mana neangan buku ngeunaan Kasundaan teh. Katambah deui ku patugas didinya kuring ditarima kalawan pinuh ku kasomeahan. Jeung meureun salah kuring sakuduna mah ulah datang ka gudangna PT Kiblat Buku Utama, geus bae eusi peujit batur katarembong, kuduna mah kuring datang ka Toko Buku Gramedia anu sawadina oge ngajual buku-buku kaluaran PT Kiblat Buku Utama. Hampura bae atuh, jeung ieu deui kuring sok nyiru rombengeun.

Sakumaha nu di cita-cita pangheulana anu diteangan nyaeta buku Sundalana 11, ku nu jaga pagawe di dinya bae, nyaeta bukuna diebrehkeun ka kuring. Kuring milihan buku sejena anu sakalian niat rek dibeuli nyaeta:

1.      Seri Sundalana 11: Aspek Visual Budaya Sunda Rp 40.000
2.      Babu Kajajaden Rp 18.000
3.      Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran Rp 36.000
4.      Cupumanik No. 73, Museum Sribaduga Rp 12.000
5.      Cupumanik No. 74, Gerakan Politik Kasundaan 12.000
6.      Cupumanik No. 90, Gurat Sunda Dina Lukisan Rp 12.000
7.      Cupumanik No. 106, nataharkeun Kamus Sunda  rp 12.000
8.      Cupumanik No. 107 – 108, Revolusi Energi Rp 12.000

Pihargaeun sagemblengna Rp 154.000 meunang korting 20%  Rp 30.800 jadi mayar teh saukur Rp 123.200. Lumayan balanja buku keur pangsiunan mah, asa saeutik mahi.

Kusabab buku meunang neangan sorangan, jeung tangtuna oge sakahayang, nya sakuduna mah jeung prak dibaca bari jeung tuluy informasi anu bisa ditangkep bisa dipedar deui dina tulisan asupkeun kana blog kuring sorangan  “Jampe-Jampe Harupat…”, supaya kabaca ku balarea anu haat kana basa Sunda. 

Ayeuna teh kuring keur pogot macaan hiji-hiji buku nu meunang meuli ti Toko Buku PT Kiblat Buku Utama tea.

Minggu, 12 Agustus 2012

Diajar Nyieun Pantun

 Pantun teh hiji puisi Indonesia (Melayu) dina unggal bait (kuplet) biasana diwangun ku opat baris siga sajak (a-b-a-b), dina unggal baris biasana diwangun ku opat kecap, baris kahiji jeung kadua minangka sampiran, ari baris katilu jeung kaopat mangrupa eusi.(KBBI)

Kuring sok lalajo dina acara bobodoran TV rata-rata bodor nu asal ti Jawa Barat (uarang Sunda) mah arang langka anu make pantun keur bahan piseurieun teh, beda deui jeung bodorna urang Jakarta atawa hususna Sumatra tarapis jeung barisaan nyieun pantun dadakan di panggung teh. Padahal pantun dina dagelan atawa bobodoran mah kacida mawa ger-geranana. Atuh kaduana nepikeun informasi make diselingan ku pantun asa leuwih nyerep kahartina ku nu narima informasi. Budaya pantun sigana lain budaya berbahasa sastra di tanah Priangan (hampura mun kuring salah, ieu mah ceuk kuring sorangan). Sule (pituin pisan urang Sunda) nu sohor tukang bobodoran di TV, hese rek ngaluarkeun pantun keur ngajawab pantun anu dikedalkeun ku lawan maena.

Kuring oge ngarasa kitu, salaku urang Sunda mani hararese rek nyieun pantun sanajan ngan sabait oge. Kukituna kuring hayang diajar (henteu nyasat kitu kusabab geus sakieu kakolotan?). Mun kuring bisa mantun tada teuing euyeubna lamun dina acara biantara, upamana bae dina acara ngalamar, atawa seren sumeren calon panganten lalaki, ngasupkeun sawatara pantun.

Ki Adi, ti anggangna keneh geus wawanti yen lamun engke dina waktuna ngadahupkeun anakna menta kuring anu biantara seren sumeren panganten dina acara seserahanana. Kuring nyanggupan, da geus sababaraha kali ari jadi panganteur, nyerenkeun nu seserahan mah. Sakolebat kapikir ku kuring yen dina eta seserahan teh rek ngasupkeun dua atawa tilu bait pantun, ngalamun eta mah ngarana oge, ingetan teh ngarah teu formil teuing.

Pikeun ngalaksanakeun eta kahayang kuring rek tatahar heula diajar nyieun pantun. Ke heulaanan ari dina biantara seren sumeren calon panganten lalaki ka kulawarga calon panganten awewe ari pokona mah nu ditepikeun teh nyaeta: ti heula bubuka, tuluy nyerenkeun calon panganten lalaki, nyerenkeun barang seserahan, anduk-anduk papalaku, jeung dipungkas ku panutup

Aya tapina yeuh, kuring diajar nyieun pantun ayeuna ieu teh lain dina basa Sunda tapi dina basa Indonesia ari sababna pibesaneun Ki Adi teh urang Jawa anu nganjrekna di Semarang.Atuda piraku seren sumeren calon panganten lalaki dina basa Sunda, pan euweuh nu ngarti lain?

Nyieun pantun teh kuring mah mimiti baris katilu jeung ka opat nyaeta eusina heula, tuluy engke sampiranana nyaeta baris kahiji jeung kadua. Yeuh kuring geus hasil nyieun pantun:


Nyelapkeun pantun dina waktu muji kageulisan calon panganten istri:
 
Pantasnya  mancing, di pinggir kali
Banyak ikan kumpul di tepi
Pantas di langit nampak  pelangi
Bidadarinya turun di sini

Tuluy nyelapkeun pantun waktu nyerahkeun calon panganten lalaki:

Setelah dendang gambang Semarang
Waktunya kini gamelan Bali
Setelah kanda datang meminang
Waktunya kini dinda ku nikahi

Nyelapkeun pantun dina waktuna nyerenkeun barang seserahan atawa barang bawaan:

Ke Semarang Ambarawa
Ke Cirebon naik kereta
Tak banyak barang kubawa
Hanya cinta yang tak terkira 

Sakitu heulaanan, engke deui mun salse rek nyieun teks biantara seserahan lengkepna mah.